ภาษาไทย

นโยบายทางธุรกิจ

การจัดส่ง

เงื่อนไขการจัดส่ง
1 บริษัทให้บริการการจัดส่งทุกพื้นที่ในประเทศไทย และไม่จำกัดยอดการสั่งซื้อ
  โดยมีการจัดส่ง 2 รูปแบบ คือ
  - ส่งด่วนโดยมอเตอร์ให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยค่าส่งคิดตามระยะทาง
  - ส่งขนส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน DHL หรือ KERRY ให้บริการทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
    (ทุกพื้นที่ในไทยที่ขนส่งเข้าถึง)
2 จัดส่งสินค้าวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามประกาศของบริษัทฯ
   และขนส่ง
3 โดยปกติใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 1-2 วันทำการ ยกเว้นในบางกรณี เช่น ไม่สามารถติดต่อผู้รับได้
   เนื่องจากไม่รับโทรศัพท์ หรือเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น น้ำท่วม เกิดประท้วง รวมถึงเทศกาลต่าง ๆ

นโยบายการคืนเงิน

กรณีที่ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตแบบชำระเงินเต็มจำนวน หรือแบบผ่อนชำระ บริษัทฯจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ที่ลูกค้าใช้ในการทำการซื้อสินค้าภายในระยะเวลา 15-30 วันทำการ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ชื่อบนบัตรเครดิตต้องตรงตามรายชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าบนเว็ปไซต์เท่านั้น)

กรณีชำระเงินผ่านธนาคารโดยการโอนเงิน บริษัทฯจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้า ภายในระยะเวลา 1-2 วันทำการ (ชื่อบัญชีที่จะทำการคืนเงิน ต้องตรงกับชื่อบัญชีที่ชำระเงินเท่านั้น)

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้ายกเว้นในบางกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางร้าน

การยกเลิกสินค้า / การรับคืนสินค้า

เงื่อนไขการคืนสินค้า
1  สินค้าที่ชำรุดเนื่องมาจากการผลิต สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับ
   สินค้า โดยสินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีกล่อง ใบเสร็จและอุปกรณ์ครบถ้วน
2 บริษัทไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืนสินค้าเนื่องมาจากความไม่พอใจ หรือเกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า
   หรือสินค้าที่ไม่มีอาการเสีย
3 กรณีที่ไม่มีมีสินค้ารุ่นเดียวกันเพื่อเปลี่ยนทดแทน บริษัทจะเปลี่ยนให้เป็นสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน หาก
   เปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีราคาสูงกว่าลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อน
4 ในกรณีที่ทางบริษัททำการจัดส่งสินค้าผิด เช่น สินค้าผิดสี ผิดรุ่น ไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ สินค้าที่
   ต้องการคืนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบตามที่ได้จัดส่งไป
5 สินค้าประเภท Software ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินได้ในทุกกรณี
6 สินค้าที่มีปัญหาจากการใช้งานปกติเกินระยะเวลา 7 วันหลังจากได้รับสินค้า สามารถส่งเคลมสินค้าได้
   โดยสินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีกล่องใบเสร็จและอุปกรณ์ครบถ้วน

สินค้าที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน
  - สินค้าที่ถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลงดัดแปลง หรือซ่อมโดยบุคคลอื่น
  - สินค้าไม่อยู่ในสภาพปกติ เช่น แตก หัก ขาด บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว ทะลุ มีรอยขีดข่วน
    หรือชิ้นส่วนไม่ครบถ้วน


    ● สินค้าที่เสียหายจากการเก็บรักษา หรือการนำไปให้งานที่ไม่ปกติ เป็นต้น
    ● สินค้าที่เสียหายจากปัจจัยภานนอก ช่น ไฟช๊อต ไฟเกิน ฟ้าผ่า เปียกน้ำ เป็นต้น


หมายเหตุ : ในบางกรณีของการสิ้นสุดการรับประกันจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตัวแทนจำหน่ายสินค้านั้นๆ